logo-huidzorg

privacy

Privacy policy

Huidzorg De Ronde Venen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten van Huidzorg De Ronde Venen
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt;
- enkel uw persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden bedoeld zijn;
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als praktijk zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van (oud-)cliënten/patiënten worden door de praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde (bewaarplicht van 15 jaar volgens de wet WGBO)
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De behandelovereenkomst;
De stamkaart met NAW-gegevens

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de huidtherapeut de volgende persoonlijke gegevens van u vragen:
- Voornaam/letters;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geboortedatum;
- Woonadres;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht;
Gezondheid;
BSN (burgerservicenummer);
Of u akkoord gaat met ons privacy beleid;
Uw huisarts of verwijzend arts;
Voor welke aandoening/met welk doel u contact met ons heeft opgenomen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen buiten de EU of waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze
gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Een voorbeeld hiervan is:
- Overleg met huisartsen /specialisten na toestemming van de patiënt/cliënt.
Tevens kunnen wij uw gegevens delen met partijen met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Deze overeenkomst hebben wij afgesloten met hen om voor u de zorg te bieden die u van ons kunt verwachten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

Mailings
Op dit moment zijn er nog geen mailings verstuurd vanuit Huidzorg De Ronde Venen. Als u akkoord gaat met deze verklaring geeft u Huidzorg De Ronde Venen, voor de toekomst toestemming, u op te nemen in haar mailingbestand, tenzij u nadrukkelijk vermeldt hier geen prijs op te stellen.

Technische beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens de praktijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
De medewerkers van Huidzorg De Ronde Venen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Huidzorg De Ronde Venen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Huidzorg De Ronde Venen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wij maken gebruik van Google Analytics. Wij maken een analyse van de gegevens die google analytics verstrekt over de bezoekers die de website www.huidzorgderondevenen.nl bezoeken.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huidzorg De Ronde Venen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huidzorg De Ronde Venen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Huidzorg De Ronde Venen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op Annieke de Grood via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem contact op via de telefoon/whatsapp: 0641760642

Als u naar aanleiding van ons privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op!

Contactgegevens
Annieke de Grood (FG: functionaris voor de gegevensbescherming van Huidzorg De Ronde Venen)
Huidzorg De Ronde Venen
Hoofdweg 1, 3641 PN, Mijdrecht
0641760642
www.huidzorgderondevenen.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.